Algemene Voorwaarden / Privacybeleid

Artikel 1: Toepassing en geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen STERK Collectief en een opdrachtgever waarop STERK Collectief deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van door STERK Collectief ingeschakelde derden voor het uitvoeren van de opdracht.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven deze algemene voorwaarden van toepassing. STERK Collectief en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen als vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij worden zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Als STERK Collectief niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STERK Collectief het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van STERK Collectief zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een aanvaardingstermijn staat. Als er geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

STERK Collectief kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, projectmanagement, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is STERK Collectief daaraan niet gebonden. Tenzij STERK Collectief anders aangeeft, komt de overeenkomst dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Een samengestelde prijsopgave verplicht STERK Collectief niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Contractduur, uitvoerings-termijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

De overeenkomst tussen STERK Collectief en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever STERK Collectief schriftelijk in gebreke te stellen. STERK Collectief dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

STERK Collectief zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

STERK Collectief heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

STERK Collectief is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan STERK Collectief de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STERK Collectief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STERK Collectief worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STERK Collectief zijn verstrekt, heeft STERK Collectief het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat de opdrachtgever de gegevens aan STERK Collectief ter beschikking heeft gesteld. STERK Collectief is niet aansprakelijk voor schade, doordat STERK Collectief is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. STERK Collectief zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan STERK Collectief een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben op bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens STERK Collectief gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de kant van STERK Collectief die daardoor direct of indirect ontstaat.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

STERK Collectief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst STERK Collectief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

STERK Collectief is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich omstandigheden voordoen die ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van STERK Collectief kan worden gevraagd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van STERK Collectief op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien STERK Collectief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Als STERK Collectief tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.

Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is STERK Collectief gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder de kosten die hierdoor direct en indirect ontstaan.

Als de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is STERK Collectief gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Wanneer STERK Collectief tussentijds de overeenkomst opzegt, dan zal STERK Collectief in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor STERK Collectief extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij STERK Collectief anders aangeeft.

In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het STERK Collectief vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order/overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van STERK Collectief op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en geleverde diensten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Overmacht

STERK Collectief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of vanuit wetgeving een rechtshandeling of opvattingen voor haar rekening komt.

Naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STERK Collectief geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor STERK Collectief niet in staat is haar verplichtingen na te komen. STERK Collectief heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat STERK Collectief haar verbintenis had moeten nakomen.

STERK Collectief kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover STERK Collectief bij van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, en er aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is STERK Collectief gerechtigd om het reeds nagekomen/na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever zal deze factuur voldoen en aanvaarden als een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

Betaling moet steeds gebeuren binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, op een door STERK Collectief aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door STERK Collectief aangegeven. STERK Collectief mag periodiek factureren.

Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Per kalenderdag die na de uiterste betaaldatum verstrijkt, wordt (met onmiddellijke ingang) 5% toeslag bovenop het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Dit duurt door totdat het verhoogde, verschuldigde bedrag is voldaan.

STERK Collectief heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. STERK Collectief kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. STERK Collectief kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan STERK Collectief verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien STERK Collectief echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Als STERK Collectief aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

STERK Collectief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STERK Collectief is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Als STERK Collectief aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van STERK Collectief beperkt tot maximaal 50% de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van STERK Collectief is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

STERK Collectief is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van STERK Collectief aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan STERK Collectief toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. STERK Collectief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STERK Collectief.

Artikel 8: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart STERK Collectief voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan STERK Collectief toerekenbaar is. Als STERK Collectief uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden STERK Collectief zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is STERK Collectief, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van STERK Collectief en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

STERK Collectief behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. STERK Collectief heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

De intellectuele eigendomsrechten op het door STERK Collectief vervaardigde materiaal berusten bij STERK Collectief.

Rechten worden aan opdrachtgever verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overgekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie

STERK Collectief en opdrachtgever nemen over en weer geheimhouding in acht over alle gegevens waarvan bij het uitvoeren van de werkzaamheden kennis wordt genomen en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij daarvan geheimhouding wenst.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij STERK Collectief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woont.

De rechter in het arrondissement van STERK Collectief is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STERK Collectief het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Picture of STERK Collectief
STERK Collectief

06-20056760

Read the latest articles from our experts